Spårö båk i kvällsljus

Ett hållbart företag

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vi strävar efter hållbara lösningar för såväl samhället som ekonomin och miljön. Vår vision är att vara ett hållbart företag.

Ett hållbart företag

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vi strävar efter hållbara lösningar för såväl samhället som ekonomin och miljön. Vår vision är att vara ett hållbart företag.

Glokalt

Vi arbetar glokalt. Genom våra insatser här och nu påverkar vi hur mål kan nås också i andra delar av världen. Energi- och klimatarbetet inom Västerviks kommun speglar mål och ambitioner från global nivå till lokal nivå. Viktiga begrepp är att åstadkomma långsiktigt hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Besök vår digitala hållbarhetsguide glokalt.se

Energi- och klimatstrategi

I Energi- och klimatstrategin visas hur kommunkoncernens framtida energiförsörjning kan baseras på fossilbränslefria och energieffektiva lösningar och samtidigt vara trygg och säker.

Kommunkoncernen ska gå från fossil energi till förnybar sådan och stimulera till produktion av förnybar energi. Inga fossila bränslen ska användas till uppvärmning och samhällsbetalda resor ska göras med fossilbränslefria fordon.Kommunen och de kommunala bolagen ska också vara inspiratörer och fungera som goda exempel för invånare och företag i det viktiga energi- och klimatarbetet.

Sammanfattning, Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021–2030, pdf

Läs mer om Västerviks kommuns Energi- och klimatstrategi

 

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ambitiösa mål inom miljöområdet och vi har åtagit oss att senast 2030 vara ett netto fossilbränslefritt företag.

Klimatbokslut

I vårt bokslut får vi ett fint kvitto på att bolagets verksamheter totalt sett bidrar till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. För varje kilo koldioxid verksamheten gav upphov till under 2021 bidrog vi samtidigt till att 1,5 kilo koldioxid kunde undvikas på annat håll.

Främst är det fjärrvärme- och elproduktionen baserad på utsorterat avfallsbränsle och skogsflis som bidrar till det goda resultatet. Detta i samverkan med produktion och användning av biogas samt användning av HVO100-bränsle och eldrift för bilar och tyngre fordon är de största framgångsfaktorerna.

Klimatbokslut 2021, rapport, pdf

Certifieringar

Vårt ledningssystem är certifierat enligt de internationellt erkända standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Vårt vattenlaboratorium är ackrediterad enligt ISO 17025.

Vi är certifierat för Schysst elhandel, en certifiering framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Schysst elhandel är en kvalitetsgaranti för att vi är en pålitlig elhandlare.

I vår kundundersökning 2021 fick vi glädjande nog utmärkelsen ”Äkta kundfokus - utmärkt kundnära förbättringsarbete” (NKI Improver 2021).

Vi på Västervik Miljö & Energi har i november 2022 erhållit Väl Godkänt i Kundnöjdhet.

 

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

  • Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
  • Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
  • Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd
  • Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

Supportföretaget TMJ Group är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden (Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Bredband, Renhållning, Vatten/Avlopp, Fordonsgas, Gata/Park och Torv) och genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. 

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman,tove@supportforetaget.se

Avfallsplan

I Avfallsplanen kan du läsa om kommunkoncernens framtida hantering av avfall. Avfallsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Sammanfattning Avfallsplan för Västerviks kommun 2021–2030, pdf

Läs mer om Västervik kommuns Avfallsplan