Omvärlden, utmaningar och Investeringar

Omvärlden har en betydande inverkan på fjärrvärmebränslet och kostnaden för att producera fjärrvärme. Samtidigt står vi inför utmaningar och möjligheter när det gäller att säkerställa en hållbar och effektiv energiförsörjning. För att möta dessa utmaningar krävs investeringar i infrastruktur, teknik och underhåll.

Fjärrvärme står totalt för ungefär hälften av Sveriges uppvärmning. Hela energibranschen står inför en omställning och marknaden har förändrats. Det märks också inom området för fjärrvärme. Här förklarar vi situationen.

Fjärrvärmen möter utmaningar

Fjärrvärmen står inför stora utmaningar med ökade bränslepriser. Detta är inte unikt för Västervik Miljö & Energi AB utan berör alla fjärrvärmeleverantörer i landet.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under många år, och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökande kostnader för att producera fjärrvärme, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Läs mer på Energiföretagens hemsida här

Ökad efterfrågan på bränslet till fjärrvärmen

Fjärrvärme används i hela Sverige, och är ett mycket hållbart alternativ för att värma upp fastigheter och vatten. Fjärrvärmen i Västervik, Gamleby och Ankarsrum produceras till betydande del av biobränsle. Biobränslekostnaden har ökat med mer än 70% i Sverige. 

Faktorer som har lett till ökningen

  • Kriget i Ukraina har lett till en stor brist på bränsle i Europa. Länder som tidigare importerat bränsle från dessa länder vänder sig nu till andra nationer för import. Detta har skapat stor efterfrågan på biobränsle, medan tillgången har minskat.
  • Sverige har i och med inflationen en låg kronkurs, vilket gör att länder vänder sig till Sverige för prisvärd import, vilket pressat upp prisbilden ytterligare. Europeiska länder använder också sitt returträ och avfall i högre utsträckning, vilket gör att importen av dessa produkter från Europa till Sverige har minskat.
  • Inflationen har också påverkat byggnationsprojekt i landet, vilket leder till färre biprodukter som används som biobränsle.

Trots ökade bränslepriser är fjärrvärme ett mycket hållbart och konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning. Fjärrvärmepriset är mer stabilt än elpriset och tillsammans med ett generöst serviceavtal erbjuder vi en trygg och pålitlig värmeförsörjning. Fjärrvärmen är en viktig del i utvecklingen av ett robust energisystem för framtiden, som kan möta den gröna omställningen. 

Investeringar i framtidens fjärrvärmesystem

Vi utvecklar fjärrvärmenätet genom ett flertal långsiktiga investeringar. Några konkreta exempel är:

Byggnationen av vårt nya energilager, en ackumulatortank

Västervik Miljö & Energi tar ett viktigt steg mot de Globala hållbarhetsmålen 2030. Vi bygger ett nytt energilager i Västervik i form av en ackumulatortank. Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehållare som kan liknas vid en jättetermos och ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme. Initiativet är en del av Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd som ska bidra, och accelerera omställningen, till långsiktiga klimatbesparande åtgärder.

Vi bygger ackumulatorn för att kunna lagra varmvatten som används då behovet av värme ökar. Det gör att vi får en effektivare fjärrvärmeproduktion, jämnare drift på pannorna och minskar behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången. Till exempel på morgontimmarna under kalla dagar, när många Västerviksbor använder stora mängder varmvatten samtidigt. Under nätterna när inte lika mycket varmvatten används, lagras det i ackumulatorn. Ackumulatortanken skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och ökar leveranssäkerheten till våra kunder.
Projektet är en stor satsning och en viktig del i Västervik Miljö & Energis arbete med klimatbesparande åtgärder för att nå de Globala hållbarhetsmålen 2030. Ackumulatorn byggs intill Stegeholmsverket i Västervik och går allt enligt plan beräknas den stå klar under sommaren 2024.

Klimatklivet

Projektet är en stor satsning och en viktig del i Västervik Miljö & Energis arbete med klimatbesparande åtgärder för att nå de Globala hållbarhetsmålen 2030. En bekräftelse på det är det statliga investeringsstödet Klimatklivet som Naturvårdsverket bidrar med i projektet. Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta

Ackumulatortanken byggs med den så kallade Spiralmetoden. Ta en titt på hur det fungerar.

Logotyp Klimatklivet

Bild på ackumulatortank i kvällsljus

Förnyelse av Gamleby Värmeverk för fortsatt klimatsmart fjärrvärme

Ombyggnationen utfördes för en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion samt produktion av el. Målet är att öka produktionskapaciteten för biobränsle (skogsflis) samt ersätta fossil olja med bioolja. Detta krävde att den befintliga biobränslepannan byttes ut och ersattes av två nya. För att få plats med en av de nya pannorna behövdes även den befintliga byggnaden att byggas ut.
I och med investeringen utrustades Värmeverket också med en generator som skapar möjlighet att producera förnybar el. På så sätt är anläggningen mindre beroende av extern el. Den här utvecklingen ligger helt i linje med företagets hållbarhetsmål. Projektet slutfördes under 2022.

Tack vare satsningen på en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion i Gamleby värmeverk har
två större verksamheter valt att installera fjärrvärme. De nya fjärrvärmekunderna är Region Kalmar län för uppvärmning av Folkhögskolan samt Hushållningssällskapet Blekinge Kalmar Kronberg för uppvärmning av Gamlebygymnasiet.