Mer om Lätt tryck avlopp - LTA

Ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) betyder att varje fastighet behöver en egen pumpenhet installerad, som pumpar avloppet vidare i ledningsnätet. Här kan du läsa mer om systemet för Lätt Tryck Avlopp, LTA-system.

Vatten

Vattenledningarna är trycksatta för att alla kunder ska få rätt tryck i sina vattenkranar. Det finns tryckstegringsstationer för att även de som bor längst ut ska få lagom tryck på sitt vatten.

Spillvatten med LTA-system

Spillvatten är vatten från bad, dusch, disk, tvätt och toalett. Hornslandet är ett område med lätt tryckavlopp (LTA). Ett LTA-system betyder att varje fastighet behöver en egen pumpenhet som pumpar spillvattnet vidare i ledningsnätet. Pumpenheten kallas för LTA-enhet och består av olika delar. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas, eftersom systemet då blir överbelastat om det regnar eller när snön smälter. I samband med anslutning levererar Västervik Miljö & Energi LTA-enheten som består av följande delar:

Beställning görs i två steg 

  1. Servisanmälan (begäran om anslutning) med beställning av LTA-enhet skickas in. 

  2. Blankett för beställning av själva pumpen till LTA-enheten skickas in. 

LTA-enheten placeras så här: Den ska vara tillgänglig och placeras därför på en lättillgänglig plats med plana ytor utomhus, med fri väg och max 10 m från garageuppfart/farbar väg. Platsen får inte byggas över och området runt om (ca 1,5 m radie) ska vara fritt från fasta föremål. Avsteg från detta får endast göras efter skriftlig överenskommelse med Västervik Miljö & Energi. LTA-enhetens delar levereras i två omgångar. I första leveransen kommer pumpsump, automatikskåp med larm, elanslutningsdon och extra backventil. Förhöjningsring till pumpsumpen behövs vanligtvis inte och ingår därför inte. Den får du köpa till själv om så önskas. Du låter gräva ner/installera pumpsumpen med tillbehör. Det innebär att spillvattenledning och el dras till LTA-enheten, självfall från huset till pumpsumpen, tryckledning från pumpsump till förbindelsepunkt. Pumpsumpen grävs ner på godkänd plats. 

I andra leveransen kommer själva pumpen, "hjärtat" i LTA-enheten. Då kommer vår personal och installerar pumpen och driftsätter systemet. Du står för driften av LTA-enheten (elkostnaden). Du är även ansvarig för skador på LTA-enheten som orsakats av att olämpliga saker spolats ner i avloppet eller felaktig installation. 

Du kan läsa mer om LTA i vår broschyr "Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA), Horn verksamhetsområde".

Principskiss för hur LTA fungerar. 

Förbindelsepunktens läge och placering av LTA-enhet

Förbindelsepunkten är gränsen mellan dina ledningar och våra allmänna ledningar.

LTA-enheten ska placeras efter tomtens förutsättningar då ledningarna läggs med självfall från huset till pumpsumpen. Den ska också läggas på en plats som är tillgänglig för vår personal. Av arbetsmiljöskäl måste platsen därför godkännas av Västervik Miljö & Energi innan installation.

Förbindelsepunktens innebörd

  • Förbindelsepunkten markerar ansvarsgränsen mellan fastighetsägaren och Västervik Miljö & Energi. Vi ansvarar för ledningar, pumpstationer med mera på vår sida och fastighetsägaren på sin sida.

  • Normalt placeras förbindelsepunkten 0,5 m utanför fastighetsgräns.

  • Det är endast vår personal som får öppna och stänga vattenventiler vid förbindelsepunkten.

  • Om berg påträffades vid schakten för förbindelsepunkten kan frisprängning ca 2,0 m in på fastigheten gjorts, för att underlätta för fastighetsägarens arbete med egna VA-ledningar.

 

Relaterade dokument 

ABVA - Allmänna bestämmelser (pdf, 827 kB)

Delbetalning av anläggningsavgift (pdf, 176 kB)

Servisanmälan (begäran om anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning) Gäller ej Horn. (pdf, 1 MB)

Servisanmälan med beställning av LTA-enhet (begäran om anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning) (pdf, 233 kB)