Vad betalar jag för?

Här kan du läsa mer om hur VA-taxan är uppbyggd och vilka avgifter taxan består av.VA-taxans delar. Avgifterna för allmänna vattentjänster i Västerviks kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Avgiften är unik för varje fastighet och bestäms utifrån storleken på fastighetens tomt, bebyggelse på tomten, samt vilka typer av vattentjänster som är aktuellt.

Även fastigheter som är anslutna till den allmänna anläggningen kan få tillkommande anläggningsavgifter om förutsättningarna ändrar sig, till exempel om du som fastighetsägare utökar din tomt eller bygger ut din bostad/verksamhet.

När du bygger ett nytt hus eller för första gången ansluter din fastighet till en allmän anläggning betalar du en anläggningsavgift. Om du vid ett senare tillfälle köper till mark till din tomt eller bygger ett till hus får du betala en tilläggsavgift.

Verksamhetsområdet

Verksamhetsområde är det område som vi ska förse med vattentjänster. De bestäms av kommunfullmäktige. Anläggningsavgifterna gäller inom verksamhetsområdet. Du kan få tillgång till allmänt vatten och avlopp även om din fastighet är utanför verksamhetsområdet. Då skrivs ett avtal där det bland annat står vad anläggningsavgiften är.

Avgiftstyper

Anläggningsavgiften är uppdelad i fyra avgiftstyper.  

Storleken på avgifterna beror på:

 • vilka nyttigheter du ska ha; vatten, spillvatten och/eller dagvatten

 • hur stor tomten är

 • hur många lägenheter som finns på fastigheten. 

 1. Servisavgift: Servisavgiften ska täcka kostnaden för att bygga en normal uppsättning servisledningar fram till din förbindelsepunkt. Avgiften är kostnadsrelaterad.
 2. Förbindelsepunktsavgift (FP-avgift): FP-avgiften är en form av ”inköpsavgift” som hänförs till den nytta fastigheten har av en förbindelsepunkt där du får tillgång till VA-tjänsterna. Avgiften är nyttorelaterad.
 3. Tomtyteavgift: Det kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. Tomtyteavgiften fördelar skillnaden i kostnader mellan stora och små fastigheter. Avgiften är kostnadsrelaterad.
 4. Lägenhetsavgift (Lgh-avgift): Lgh-avgiften ska återspegla den nytta som varje lägenhet har av tillgången till VA-tjänster. Med lägenhet menas en självständig bostadsenhet enligt plan- och bygglagen. Ju fler lägenheter man har på en fastighet desto större nytta anses man ha. Avgiften är nyttorelaterad.

Att avgiften är kostnadsrelaterad betyder att pengarna som vi får in ska täcka de kostnader som vi har för att bygga ut VA till fastigheten. De nyttorelaterade avgifterna ska täcka kostnader för gemensamma, befintliga nyttigheter så som vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Begränsningsregeln

Det finns en gräns för hur stor tomtyteavgiften kan bli. Begränsningsregeln säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre avgiftstyperna i anläggningsavgiften tillsammans. 

I tabellen ser du avgiftsnivåerna för de fyra avgiftstyperna. Taxan utgår från att man har alla tre nyttigheterna. De tre nyttigheterna är vatten, spillvatten och dagvatten. Har man inte alla betalar man delar av avgifterna. Procentsatser för detta står i paragraf 8 i VA-taxan.   

Avgifter enligt VA-taxan 2023

Bostadsfastighet

med moms

Servisavgift

81 293 kronor

FP-avgift

65 043 kronor

Tomtyteavgift

89,42 kronor per kvadratmeter

Lgh-avgift

31 542 kronor

 

Så här räknar du ut din anläggningsavgift

Servisavgift + FP-avgift + (Tomtyteavgift x tomtyta i kvadratmeter) + Lgh-avgift = din anläggningsavgift. Exempel: En villa med vatten, spillvatten och dagvatten med en tomt på 1 000 kvadratmeter. 

Anläggningsavgiften blir: 81 293 + 65 043 + (89,42 x 1000) + 31 542 = 267 298 kronor. 

Avgifter för olika nyttigheter

Avgifter enligt VA-taxa
Tomtstorlek i kvadratmeter

Nyttighet

800 kvadratmeter

1 000 kvadratmeter

1 500 kvadratmeter

Vatten, spillvatten och dagvatten

249 414 kronor

267 298 kronor

312 008 kronor

Vatten och spillvatten (utan Dg)

203 596 kronor

217 903 kronor

253 671 kronor

Spillvatten

140 966 kronor

149 908 kronor 

172 263 kronor

 

Brukningsavgift

Brukningsavgift är en periodisk avgift som du som fastighetsägare betalar för att fastigheten är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. Brukningsavgiften består av fasta avgifter och rörliga avgifter.

Fasta avgifter

Den fasta avgiften täcker de fasta nödvändiga kostnaderna som behövs för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften är din förbrukning i kubikmeter. Förbrukningen mäts via fastighetens vattenmätare. Vattenmätare som inte är fjärravlästa kräver en manuell avläsning. För vattenmätare som inte är fjärravlästa beräknas en preliminär avgift som sedan regleras efter avläsning.

Brukningsavgiften är uppdelad i fyra avgiftstyper; A, B, C och D.

 1. Grundavgift – en fast avgift per år
 2. Kubikmeteravgift – en avgift per m3 levererat vatten
 3. Kapacitetsavgift – en avgift per år och mätarkombination
 4. Dagvattenavgift 

Fasta avgifter (A, C och D)

Den fasta avgiften täcker de fasta nödvändiga kostnaderna som behövs för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Tar du hand om ditt dagvatten lokalt på din tomt kan du få en reduktion på din dagvattenavgift. Kontakta oss för mer information.

Rörlig avgift (B)

Den rörliga avgiften är din förbrukning i kubikmeter. Avgiften ska täcka kostnaden för att vi renar sjö- och grundvatten till dricksvatten och renar det använda vattnet innan det släpps tillbaka till naturen.

Förbrukningen mäts via fastighetens vattenmätare. Vattenmätare som inte är fjärravlästa kräver en manuell avläsning. För vattenmätare som inte är fjärravlästa beräknas en preliminär avgift som sedan regleras efter avläsning.

Lämna din vattenmätarställning 

Du betalar för den mängd vatten som du använder. Vattenmätaren håller reda på hur mycket vatten du har gjort av med. Har du inte en digital vattenmätare behöver vi en gång om året behöver din hjälp med att läsa av vattenmätaren. 

Visste du att du snabbt och enkelt kan lämna din mätarställning via Mina sidor? På Mina sidor kan du också följa din förbrukning. 

Mina sidor


Så här läser du av vattenmätaren

Räkneverket i vattenmätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. 1 kubikmeter är 1 000 liter. Kubikmeter förkortas med m3. Hur du läser mätarställningen beror på vilken typ av vattenmätare du har.

 

Blå vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de svarta siffrorna.

Den här mätaren står på 3 517 m3. Det är 3 517 som är mätarställningen.

Det svarta hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De små visarna anger från höger till vänster antal 100 liter, 10 liter, liter och deciliter.

Vit vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de vita siffrorna på svart bakgrund.  

Den här mätaren står på 49 m3. Det är 49 som är mätarställningen. 

Det röda hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De vita siffrorna på röd bakgrund är decimaler. Decimalerna ska du inte rapportera.

 

Få kontroll över din vattenförbrukning med en digital vattenmätare

 För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Tekniken utvecklas och i dag byter vi successivt ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta, vattenmätare. Här kan du läsa mer om mätarbytet. 

 

 

Vad behöver jag göra innan mätarbytet?

Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt att komma åt samt att avstängningsventiler  fungerar. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. Tänk på att mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, hög värme och annan yttre påverkan. Utrymmet måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning.

Hur utförs mätarbytet?

Mätarbytet genomförs av en mätartekniker från Västervik Miljö & Energi som kontrollerar om mätarplatsen är godkänd och om byte går att genomföra. Går allt bra så tar själva mätarbytet endast 30 minuter.

Vad händer sen?

När mätarbytet är klart gör vi en avstämning mot fakturerad förbrukning. Mätar-ställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig för på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.

Montering vid nyanslutning

Vid nyanslutning ska mätaren vara fastmonterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren.

Vid befintliga mätarplatser där mätaren redan är monterad utan konsol skall man låta montera en i efterhand. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Inom två månader från dagen för underkännande bör du boka en ny tid med oss för mätarbyte.

Om bytet inte går att genomföra

Om ingen är hemma vid avtalad tid för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet. Då faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Om din mätarplats blir underkänd, till exempel om mätarplatsen uppfyller inte ställda krav eller ledningarna till och från mätaren är rostangripna (risk för läckage) det saknas vattenmätarkonsol och avstängningsventiler. får du ett brev av oss med mer information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare måste du kontakta en VVS-firma för att få hjälp med att åtgärda bristerna.

Om vattenmätaren inte kan monteras inne i byggnaden

Om vattenmätaren inte kan monteras inne i byggnaden monteras den i en mätarbrunn. För att vi enkelt ska kunna byta mätaren gäller samma krav som för en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol och det ska finnas fungerande avstängningventiler före och efter mätaren. Vi rekommenderar att sätta en vattenmätarkonsol med så kallad flexikoppel.

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarbrunnen är tydligt markerad med en skylt,
är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly, har ett lock som är lätt att lyfta,
är rengjord fri från vatten och skräp dagen för bytet eller avläsningen. 

I många fall kan vi byta mätaren samtidigt som din mätarplats åtgärdas, kontakta oss för mer information.

När kommer ni och byter till digital vattenmätare?

Vi går områdesvis. Du får en bokning skickad till dig 2-3 veckor innan själva bytet av vattenmätaren sker.

Varför har jag inte fått något brev om när vattenmätarbytet ska ske?

Det beror troligen på att din vattenmätare inte behöver bytas just nu. För de fastighetsägare som ska byta vattenmätare skickas ett brev ut med information och tid om bytet cirka 2-3 veckor innan det är dags.

Vem äger och ansvarar för vad när det gäller vattenmätarbytet?

Vattenmätaren är VA-huvudmannens, dvs. Västervik Miljö & Energis, egendom och vattenmätaren är VA-huvudmannens möjlighet att få betalt för fastighetens vattenförbrukning. Vattenmätaren, oavsett typ av mätare, ska bytas ut regelbundet för att säkerställa dess funktion. Västervik Miljö & Energi står för kostnaden av vattenmätare och installation av mätare. Som fastighetsägare ansvarar du för de anordningar, inklusive kostnaden, som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop den med fastighetens VA-installation. 

Hur vet jag om jag har en godkänd mätarplats?

Är du osäker på om din plats uppfyller kraven på godkänd mätarplats kan du ta ett foto på din vattenmätarplats och skicka till oss på kundservice.

Vad är en vattenmätarkonsol?

Vattenmätarkonsolen är den plåtprofilen som ska sitta mellan dina avstängningsventiler. Det är i konsolen som vattenmätaren sitter fast i.

Måste jag verkligen ha en vattenmätarkonsol?

Fastighetsägaren behöver enligt Vattentjänstlagen upplåta nödvändigt utrymme för vattenmätaren och få mätarplatsen godkänd av VA-huvudmannen, Västervik Miljö & Energi. En vattenmätarkonsol gör att installationen blir stabil och att mätaren kan bytas ut på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten eller på dess VA-installation. Av denna anledning har Västervik Miljö & Energi beslutat att en godkänd mätarplats inkluderar konsol. Kraven följer den standard som branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram.
Kravet på en godkänd mätarplats gäller oavsett typ av vattenmätare.

Varför behöver jag en vattenmätarkonsol nu och inte tidigare?

Vi har sett att vattenmätarkonsol tyvärr saknas i vissa fall och då detta utgör en betydande risk för läckage i fastigheten som kan leda till vattenskador, samt en arbetsmiljörisk för våra mätartekniker, ingår vattenmätarkonsol som en del i anläggningen för att den skall vara godkänd av oss vid framtida byten. Kravet på en godkänd mätarplats gäller oavsett typ av vattenmätare.

Vad kostar det att montera en vattenmätarkonsol?

Vattenmätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren ingår som en del av fastighetens VA-installation och är fastighetsägarens egendom. Vi äger inte konsolen som mätaren sitter i. Vi kan därmed inte uttala oss kring denna kostnad.

Varför har ni inte förhandlat priset på installationen av konsol eller ventiler?

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren tillhör fastighetens VA-installation. Vi som VA-huvudman äger enbart vattenmätaren och avstängningsventilen till fastigheten på lokalgatan, allt där emellan är fastighetsägarens egendom och ansvar.

Jag har inte fungerande avstängningsventiler vid vattenmätaren, vad gör jag?

Enklast är att du kontaktar en VVS-installatör så hjälper de dig med det, kostnaden ligger på dig som fastighetsägare att åtgärda felet. Det ska finnas fungerande avstängning före och efter mätaren.

Jag saknar avstängningsventiler vid vattenmätaren, vad gör jag?

Enklast är att du kontaktar en VVS-installatör så hjälper de dig med det, kostnaden ligger på dig som fastighetsägare att åtgärda felet. Det ska finnas fungerande avstängning före och efter mätaren.

Varför sätter ni in digitala mätare?

Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala mätare innebär fördelar för dig som kund.

 • Den digitala vattenmätaren är fjärravläst vilket innebär att förbrukningen läses av automatiskt.
 • Du som kund kommer med dessa mätare att betala för den faktiska förbrukningen och inte den beräknade vilket gör att du som kund får en större kontroll på den löpande avläsningen och dess kostnad. 
 • Den digitala mätaren gör det även möjligt för oss och er som fastighetsägare att snabbare upptäcka avvikelser som kan tyda på läckage i fastigheten som kan leda till vattenskador.
 • Tekniken med fjärravlästa digitala vattenmätare gynnar oss alla. Vi får ett säkrare underlag för debitering och en bättre ekonomisk uppföljning.

Den digitala vattenmätaren

 • Mäter vattenflödet med ultraljud och har en hög noggrannhet.
 • Datainsamling sker kontinuerligt per automatik.
 • Förbrukningen rapporteras automatiskt in till oss genom fjärravläsning.

Fördelar med mätaren

 • Du slipper rapportera in din förbrukning till oss.
 • Du kan snabbt upptäcka om du har en ovanlig förbrukning som tyder på läckor.
 • Du faktureras för din faktiska förbrukning i stället för din beräknade förbrukning. Detta minskar risken för oväntat höga kostnader.

Hur ofta byter ni vattenmätare och vad kostar ett vattenmätarbyte?

Vattenmätaren, oavsett typ av mätare, ska bytas ut regelbundet för att säkerställa dess funktion. Detta byte kostar ingenting för fastighetsägaren. Vattenmätaren till en vanlig villa skall byts vart tionde år eller efter behov enligt Boverkets regler. Andra regler gäller för större mätare.

Ersättning för enskild VA-anläggning

Då ett verksamhetsområde för VA fastställs ordnas en allmän VA-lösning. Alla fastighetsägare har rätt att använda den allmänna Va-anläggningen och ska vara med och betala avgifter för den. Det innebär att enskilda anläggningar inte längre är till nytta, de har blivit ”onyttiga”. I vissa fall kan man få ersättning för en onyttigbliven enskild anläggning. Den ersättningspraxis som vuxit fram är restriktiv men vi kan göra en prövning i varje enskilt fall.

Enskilda avloppsanläggningar

Din avloppsanläggning får inte vara äldre än 10 år. Den ska vara godkänd av kommunens miljö- och byggnadsnämnd och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton.

Avdrag på värdet görs med 10% för varje år anläggningen har funnits fram till att du kopplas in på det allmänna VA-nätet. Ersättning ges normalt inte för två- och trekammarbrunnar med efterföljande infiltration, då de räknas som primitiva anläggningar (även om de är godkända av miljö- och byggnadsnämnden). Slutna system, där både WC- och BDT-vatten går till en sluten tank kan i vissa fall vara ersättningsgrundande. Detsamma gäller minireningsverk.

Enskilda vattenanläggningar 

Din vattenanläggning får inte vara äldre än 20 år. Den egna vattenkällan ska ha god tillgång till vatten av god kvalitet. Om det finns risk för exempelvis saltvatteninträngning vid stort uttag, eller om vattenkällan på andra sätt bedöms kunna påverkas av omgivningen ersätts den inte. 

Gemensamhetsanläggningar 

I princip gäller samma saker som för enskilda anläggningar, dock med den skillnad att det i första hand är ledningsnätet som bedöms. Ledningsnätet får inte vara äldre än 30 år. Endast verkliga kostnader ersätts och inga ideella arbetsinsatser. Om anläggningen är gemensam ser vi gemensamhetsanläggningens samfällighetsförening som den som ska söka och få ersättning i första hand, ej de ingående fastigheterna.

Ansökan och prövning 

Ansökan om ersättning kan tidigast lämnas in i samband med att anslutning ska ske.

Ansökan ska alltid innehålla:

 • fastighetens beteckning och adress

 • uppgift om fastighetsägare med kontaktuppgifter

 • beskrivning av anläggningen med bl a installationstidpunkt och verifikat på kostnader (saknas kvitton görs en bedömning)

 • för avloppsanläggning även tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden

 • för vattenanläggning även aktuell rapport från dricksvattenanalys utförd på ackrediterat laboratorium samt bedömning av kapacitet

 • övriga uppgifter som du vill åberopa. 

Vi betalar ut eventuell ersättning efter det att anslutning skett. Avdrag görs inte på anläggningsavgiften utan utbetalning sker särskilt. Ansökan skickas till Västervik Miljö & Energi AB, Box 25, 593 21 Västervik.

När ska jag betala?

Avgiftsskyldigheten inträder när förbindelsepunkterna till fastigheten är upprättade och man har fått ett skriftligt meddelande om detta. Vanligtvis sker det när ett VA-ledningsnät är färdigbyggt och klart att tas i drift. Med andra ord så kommer första fakturan på anläggningsavgiften oftast några månader efter det att man har fått tillgång till allmänt vatten och avlopp. Avgiftsskyldigheten inträder oavsett om fastigheten är bebyggd eller inte. 

Obebyggd fastighet

 • Om fastigheten är obebyggd så betalas inte hela anläggnings- eller brukningsavgiften. 

 • När det gäller anläggningsavgiften så betalas inte någon lägenhetsavgift. Den betalas först när fastigheten bebyggs (normalt i samband med att bygglov söks). 

 • Brukningsavgiftens fasta del betalas för obebyggda fastigheter, dock inte den rörliga delen eller tomtyteavgiften.  

Delbetalning av anläggningsavgift

Västervik Miljö & Energi AB erbjuder möjlighet till delbetalning av anläggningsavgiften.

Visste du att vi inte får gå med vinst?

Alla som har kommunalt vatten och avlopp i Västerviks kommun är med och betalar till en kollektiv pengapåse. Vårt uppdrag är att se till att verksamheten fungerar i praktiken och att räkna ut vad du som kund ska betala för din del av kostnaden. Varken mer eller mindre. 

Vi får inte gå med vinst. Pengapåsen ska alltså gå plus minus noll samtidigt som vi dygnet runt och året om ska se till att du har friskt dricksvatten i din kran och att avloppsvatten och regn tas om hand utan att smutsa ned naturen eller orka översvämningar. 

För att taxan ska fortsätta vara rättvis och du bara ska betala för den nytta du har av våra tjänster ser vi över taxan med jämna mellanrum. Vi tittar bland annat på om våra förutsättningar som till exempel finns i form av lagkrav eller framtida investeringsbehov har förändrats. Allt för att taxan ska vara så rättvis som möjligt och för att vi ska göra rätt saker.

Rätt saker för att också våra framtida generationer ska ha samma förutsättningar som du har i dag att få rent dricksvatten direkt i kranen, rening av avloppsvatten och bortledning av regnvatten i hela Västerviks kommun. 

Visste du att…

 • mer än hälften, hela 60%, av de pengar du betalar till vatten- och avloppverksamheten i kommunen går till att rena den som spolas ner i toaletter och avlopp?

 • 30% av beloppet betalar du för att ha rent dricksvatten, direkt hem i kranen

 • resterande 10% går till att hantera det som faller i form av regn för att vi ska slippa översvämningar.

Mer om VA-taxan

Här hittar du vanliga frågor och svar. Hittar du inte det du söker, eller behöver du individuell rådgivning är du välkommen att kontakta vår kundservice för mer information.

Vi har nyligen flyttat hit från en annan kommun. Varför har Västerviks kommun en så hög va-avgift?

Det är här viktigt att påpeka att en va-verksamheten drivs av självkostnadsprincipen. En kommun får inte ta ut avgifter som gör att verksamheten går med vinst eller förlust. Västervik är till ytan en mycket stor kommun. Vi har därför många anläggningar och ett långt ledningsnät.Vi är också en skärgårdskommun med miljömässiga utmaningar. Alla kommuner behöver ta fram en va-taxa som är baserat på sin kommuns förutsättningar och utmaningar. Det är därför inte möjligt att jämföra olika kommuners va-taxor med varandra. 

Om vi sparar på vatten borde vi få en lägre va-avgift?

Eftersom va-verksamheten till största delen har fasta kostnader måste vi öka den fasta avgiften (i procent) då vi enligt lagen måste ha en skälig och rättvis va-taxa. Ökar vi den fasta delen måste vi sänka den rörliga delen eftersom vi inte får gå med vinst eller förlust. Av denna anledning har förbrukningsavgiften blivit lägre. Det som kostar mest för en va-verksamhet är drift och underhåll av våra 33 anläggningar och 110 mil långa ledningsnät. Det är i första hand tjänsterna att få ett godkänt dricksvatten levererat till sin fastighet, ett omhändertaget spillvatten som renas enligt våra miljökrav och ett omhändertaget dagvatten för att minimera översvämningsrisken som är nyttan för dig som kund. Dessa tjänster får du dygnet runt, året om, oavsett hur mycket vatten du faktiskt förbrukar. Så även om det såklart miljömässigt är jättebra att vi sparar på vårt viktiga vatten, så finns fortfarande va-verksamhetens fasta kostnader kvar. Detta måste vi alla gemensamt betala för.

Dagvatten: Jag omhändertar dagvattnet från min tomt, varför får jag ändå betala en dagvattenavgift?

Dagvattenavgiften består av flera delar. Du kan få en reduktion av din dagvattenavgift om du tar hand om ditt dagvatten från din fastighet, men du behöver fortfarande vara med och betala en dagvattenavgift för att få dagvattnet omhändertaget på lokalgatan utanför din tomt så att du kan ta dig till och från din fastighet. Denna dagvattenavgift står för den nyttan du har av att någon sörjer för att dagvatten avleds inom hela verksamhetsområdet så du kan köra bil, cykla och promenera på icke översvämmade lokalgator.

Dagvatten: Min fastighet ligger inte inom ett verksamhetsområde för allmänt dagvatten. Kommer den nya taxan att medföra att jag kommer att få betala en dagvattenavgift?

Nej, fastigheter som ligger i ett område där allmän dagvattenhantering saknas kommer inte att få betala någon dagvattenavgift.