Utlämnande av allmänna handlingar

Som kommunägt bolag lyder Västervik Miljö och Energi AB, VMEAB, och Västerviks Kraft Elnät AB, VKEN, under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rättighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär också att man inte behöver berätta vem man är eller vad man ska använda handlingarna till. Hanteringen av allmänna handlingar styrs förutom av Tryckfrihetsförordningen (1949:105), också av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Att begära ut en offentlig handling

Om du vill ta del av en allmän handling beställer du det via vår E-tjänst / kontaktar du oss och anger tydligt vilka handlingar du vill ta del av. Kontaktuppgifter återfinns på webbplatsen www.vmeab.se.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de önskade handlingarna på plats och, mot en avgift, ta del av kopior. VMEAB eller VKEN är inte skyldiga att tillhandahålla handlingarna elektroniskt genom till exempel e-post, men försöker i möjligaste mån tillgodose önskemål om att allmänna handlingar ska skickas elektroniskt. Avgifter för elektroniska handlingar tas ut på samma sätt som för papperskopior.

En begäran av att ta del av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Utlämnandet sker så snart vi fått fram de begärda handlingarna och gjort sekretessprövning. Tidsåtgången är beroende av hur omfattande materialet är.

Avgifter för kopior av handlingar

1–9 sidor avgiftsfritt
10 sidor 60 kronor
11 sidor eller mer 60 kronor plus 6 kronor per sida från och med sida elva.

Om handlingarna skickas per post tillkommer även portokostnader.

Sekretess och att överklaga

Allmänna handlingar kan omfattas av sekretess, helt eller delvis. Om din begäran om att ta del av allmän handling blir nekad, helt eller delvis, har du rätt att ta del av ett skriftligt överklagbart beslut. Överklagan prövas i första hand av Kammarrätten i Jönköping.

Beställ dina handlingar här