Kille vattnar blommor

VA-avgift

Som kund hos oss blir du del i ett kollektiv, där alla, du, din granne, din hyresvärd och din arbetsgivare bidrar till sin del av kostnaderna. Avgifterna vi tar ut för inte vara högre än kostnaderna. Detta kallar vi självkostnadsprincipen. För det betalar du som kund en VA-avgift.

VA-avgift

Som kund hos oss blir du del i ett kollektiv, där alla, du, din granne, din hyresvärd och din arbetsgivare bidrar till sin del av kostnaderna. Avgifterna vi tar ut för inte vara högre än kostnaderna. Detta kallar vi självkostnadsprincipen. För det betalar du som kund en VA-avgift.

Ditt vatten - vår prioritering

Så funkar din VA-taxa - se filmen nedan!

Vad är en VA-avgift?

Är din fastighet ansluten till allmänt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv. Detta innebär att du tillsammans med andra anslutna i kommunen betalar en VA-avgift som ska täcka kostnaderna för kommunens vattenförsörjning samt spill- och dagvattenhantering. VA-avgiften bestäms utifrån din fastighets behov genom kommunens VA-taxa.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Avgiften är unik för varje fastighet och bestäms utifrån storleken på fastighetens tomt, bebyggelse på tomten, samt vilka typer av vattentjänster som är aktuellt. Även fastigheter som är anslutna till den allmänna anläggningen kan få tillkommande anläggningsavgifter om förutsättningarna ändrar sig, till exempel om du som fastighetsägare utökar din tomt eller bygger ut din bostad/verksamhet.

Vad betalar jag för?

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som du som fastighetsägare betalar för att fastigheten är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. Brukningsavgiften består av fasta och rörliga avgifter.

Brukningsavgift 2024

VA-avgift 2024

VA-verksamheten finansieras via en taxa och får varken gå med vinst eller förlust. Avgifterna anpassas efter aktuella lokala förutsättningar. 

VA-taxa 2024.pdf

På grund av ökade lagkrav, klimatutmaningar samt ökade kostnader för uttjänt infrastruktur meddelar Svenskt Vatten att VA-organisationernas investeringskostnader har ökat.

VA-organisationerna påverkas även av omvärlden med bland annat inflation, ökade elpriser, stigande räntor samt högre priser på material och entreprenader. För att följa miljömyndigheternas nya krav krävs stora investeringar för Västerviks kommun framöver.

Bakgrund och beskrivning

Branschorganisationen Svenskt Vattens senaste taxerapport visar att Sveriges VA-organisationer under de senaste åren fått erfara en förändrad kostnadsbild och att VA-verksamheterna framöver påverkas av stora kostnadsdrivande utmaningar. I rapporten framgår att VA-organisationerna har påverkats av bland annat inflation, ökade elpriser, stigande räntor samt högre priser på material och entreprenader.

Svenskt Vatten har i tidigare årsrapporter tydliggjort att VA-taxorna behöver höjas, på grund av ökade kostnader för uttjänt infrastruktur, samt ökade lagkrav och klimatutmaningar. Vidare meddelar Svenskt Vatten att VA-organisationernas investeringskostnader har ökat. Gamla avskrivna anläggningar ersätts med nya anläggningar, vilket innebär nya kapitalkostnader som i sig driver på taxeökningar.

Även om det är svårt att sia om hur höga taxorna blir framöver, då utvecklingen är starkt kopplad till omvärldsfaktorer, meddelar Svenskt Vatten att en sak är säker - taxornas nivå och utformning är en rejäl framtidsutmaning. Samtidigt har krismedvetenheten ökat i samhället. Under det gångna året har allt fler fått upp ögonen för vatten som samhällsnödvändig resurs. Kriget i Ukraina och energikrisen har också gett oss en ny vardag, där vi lärt oss att inte ta några samhällsfunktioner för givna.

Lokala förutsättningar

Då VA-verksamheten finansieras via en taxa och varken får gå med vinst eller förlust, behöver avgifterna anpassas efter aktuella lokala förutsättningar.

  • Kostnaderna för el, råvaror, material, drivmedel och entreprenadtjänster är fortsatt höga, vilket påverkar verksamhetens drift- och underhållskostnader, då vi till ytan är en stor kommun med 33 verk med tillhörande anläggningar såsom vattentorn, pump- och tryckstegringsstationer, samt ett 110 mil långt ledningsnät.

Ökade kostnader för entreprenadtjänster medför även att flera projekt i våra investeringsplaner blir dyrare än beräknat. Prioriteras nödvändiga investeringar bort, riskeras inte bara rättsliga påföljder utan även att ytterligare skjuta fram nödvändiga förnyelseåtgärder i en redan eftersatt VA-anläggning.

  • VA-verksamheten har stora anläggningstillgångar med tillhörande lån, vilket innebär att påverkan av räntehöjningar är stor.
  • Det är av stor vikt att underhållsåtgärder genomförs i enlighet med framtagna underhållsplaner, för att säkerställa kvalitativt dricksvatten samt minimera negativ miljöpåverkan. Det är även viktigt att vår ökade ambitionsnivå enligt beslut om ökad utbytestakt på ledningsnätet fortskrider. Detta är även något som framkommit i rapporten "Granskning av VA-investeringar”, som genomfördes på uppdrag av lekmannarevisorerna utsedda av Västerviks kommun.
  • Nya regelverk ställer krav på utökad kunskap och klimatanpassningsåtgärder, vilket innebär ökade utredningskostnader och undersökningar.
  • Nya dricksvattenföreskrifter och arbetet med att systematiskt analysera risker i vårt råvatten, medför ökad provtagningsfrekvens och analyskostnad. Till detta tillkommer kostnader för det fortsatta arbetet med att ackreditera laboratoriet för kemiska- och mikrobiologiska analyser.
  • VA-verksamheten är särskilt utpekad som en sårbar samhällsviktig verksamhet. Med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har myndigheternas utökade krav medfört ökade kostnader för säkerhetshöjande åtgärder.

För att möta framtidens krav och bibehålla en fungerande VA-verksamhet i en orolig tid, behöver därför brukningstaxan höjas med 19 % från och med 1 januari 2024.

Vattenmätaren

Du betalar för den mängd vatten som du använder. Vattenmätaren håller reda på hur mycket vatten du har gjort av med. Har du inte en digital vattenmätare behöver vi en gång om året behöver din hjälp med att läsa av vattenmätaren. På Mina sidor kan du lämna din mätarställning och följa din förbrukning.

 Mina sidor

Så här läser du av vattenmätaren

Räkneverket i vattenmätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. 1 kubikmeter är 1 000 liter. Kubikmeter förkortas med m3. Hur du läser mätarställningen beror på vilken typ av vattenmätare du har.

Så här läser du av vattenmätaren

Blå vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de svarta siffrorna.

Den här mätaren står på 3 517 m3. Det är 3 517 som är mätarställningen.

Det svarta hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De små visarna anger från höger till vänster antal 100 liter, 10 liter, liter och deciliter.

Vit vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de vita siffrorna på svart bakgrund.  

Den här mätaren står på 49 m3. Det är 49 som är mätarställningen. 

Det röda hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De vita siffrorna på röd bakgrund är decimaler. Decimalerna ska du inte rapportera.