Barn slänger sopor

Om förändringarna

Sedan 1 januari 2024 är det vi på Västervik Miljö & Energi som ansvarar för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. Samtidigt påbörjas en omställning, baserat på nya lagkrav gällande hela landet, som ska säkerställa möjligheterna för separat utsortering av matavfall, både för hushåll och verksamheter.

Om förändringarna

Sedan 1 januari 2024 är det vi på Västervik Miljö & Energi som ansvarar för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. Samtidigt påbörjas en omställning, baserat på nya lagkrav gällande hela landet, som ska säkerställa möjligheterna för separat utsortering av matavfall, både för hushåll och verksamheter.

Kommande utmaningar och förändringar

Liksom alla kommuner står Västervik inför ett stort förändringsarbete gällande sortering och hantering av vårt gemensamma avfall.

Från och med 2024 tar alla Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Med start i januari 2024 börjar vi en hållbarhetsresa som kommer att förbättra och förenkla vår gemensamma vardag.  Det kommer först göras genom att vi tar över ansvaret för återvinningsstationerna.

Senast 2027 kommer du kunna sortera alla dina förpackningar direkt vid din bostad/fastighet. Det mesta är tänkt att flyta på som vanligt, men det kommer också innebära några förändringar. Här vill vi enkelt informera om vilka, så att vi tillsammans kan fortsätta hålla vår kommun ren och fin.

Sortering blir obligatoriskt för alla – både för verksamheter och hushåll. 

Läs mer om vad som gäller för dig 

För dig som bor i villa eller fritidshus

För dig som bor i flerfamiljshus

Vad gäller för svåråtkomliga platser?

Informationsfolder

Läs mer i vår informationsfolder här

 

Här är de olika delarna i omställningen

Övertagande av insamlingsplatserna

Från och med 1 januari 2024 tar vi över driften och skötseln av insamlingsplatserna i kommunen. Här ställer vi höga krav på oss själva med renhållning och tömning. Eventuella fel och brister anmäls direkt till oss.

Här återvinner du och gör felanmälan

Inventering

Tack för ditt tålamod och tack för hjälpen. Under perioden 1 februari till 30 april 2024 genomfödes en inventering av samtliga kärl i kommunen för att märka upp och identifiera de som behöver bytas. Genom att registrera dem i vårt digitala system säkerställer vi att rätt kärl hämtas i rätt tid. Vi kommer att köra en uppsamlingstur under hösten 2024. 

Ruttoptimering

Ruttoptimeringen effektiviserar avfallshämtningen med bland annat bränslebesparing som positiv följd.

Tack vare att tekniken går framåt har vi under det senaste året genomfört en omfattande och grundlig inventering och utvärdering av verksamheten. Vi kan se att med åren har antalet hushåll blivit fler och antalet tunnor likaså. I och med att hela verksamheten blivit digitaliserad har vi fått helt nya förutsättningar att effektivisera verksamheten. 

Vecka 18 (2024) började vi med nya, effektivare körturer för våra hämtningsfordon för att inte åka onödiga sträckor. På så sätt sparar vi både tid, bränsle och miljö samt skapar en bättre arbetsmiljö för vår personal. 

Under tiden ruttoptimeringen pågår kan det upplevas lite stökigt för vissa kunder, eftersom ruttoptimeringen innebär att vi ändrar vilken dag vi hämtar tunnan. Men i slutändan kommer det att bli enklare för dig som kund.

Etapper för införande av Fastighetsnära insamling-FNI

Etapp 1-Villor och fritidshus på fastlandet

Under en period på ca 3 månader hösten 2024 kommer nya sorteringskärl att köras ut till de kunder som behöver. Inaktuella eller trasiga kärl byts samtidigt ut.

Etapp 2-Flerfamiljshus och verksamheter

Under 2024 och början av 2025 kontaktas samtliga fastighetsägare för att få förslag på upplägg för sin sortering. Därefter under 2025 körs uppmärkta och taggade kärl ut löpande till de fastigheter som behöver justering.

Verksamheter kontaktas löpande om matavfallssortering under 2024 - 2026 varefter abonnemang skapas/justeras. 

Etapp 3-Skärgård och svåråtkomliga platser

Här kommer vi att ha dialog och information eftersom platsförhållandena ofta är specifika.
Under 2024 påbörjas samråd med skärgårdsföreningar och samfälligheter, samt även med enskilda privatkunder där nuvarande hämtplats är svåråtkomlig, för att finna anpassade lösningar för utsortering och hämtning.